Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin.

Katselmukset

Lupapäätöksessä mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä rakennusvalvonnasta. Riippuen rakennustoimenpiteestä vaaditut katselmukset voivat muun muassa olla:

1.7.2014 jälkeen tehtävissä loppukatselmuksissa (rakennusluvat) pitää ennen katselmuksen suorittamista tehdä rakentamisilmoitus verottajalle, todistus esitettävä rakennustarkastajalle katselmuksella. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä milloin lupa on myönnetty. Käyttöönottokatselmus on osittainen loppukatselmus.

Työmaalla tulee olla nähtävillä hyväksytyt suunnitelmat.

Katselmusten tarkoitus

Katselmuksissa tarkastetaan pistokokein, että rakentaminen on suoritettu rakentamismääräysten sekä luvan ja sen ehtojen mukaisesti. Toimituksissa ei kuitenkaan valvota rakennustyön yksityiskohtaista suorittamista eikä rakennustyön sopimuksenmukaisuutta. Toimituksissa voidaan antaa tarpeellisia ohjeita ja määräyksiä mahdollisesti havaittujen virheiden ja puutteiden poistamiseksi. Jos katselmus tai tarkastus on antanut aihetta huomautuksiin, viranhaltija määrää kirjallisesti epäkohdan tai virheen poistamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ja niiden määräajasta. Asianosaisella on oikeus saattaa määräys oikaisuvaatimuksella kunnan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Katselmusten suorittaminen

Rakennuksen merkitseminen maastoon 

Ennen rakentamisen aloittamista rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti maastoon. Merkitseminen tilataan rakennusvalvonnasta.

Aloituskokous

Uudisrakennushankkeissa, omakotitalot ja sitä vaativammat hankkeet, vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-. lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Aloituskokouksessa on oltava mukana:

Rakennuksen sijaintikatselmus

Rakennusvalvonta suorittaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman tarkistuksen. Tarkistuksella varmistetaan, että rakennettu rakennus on kooltaan luvan mukainen, on rakennettu luvan mukaiselle paikalla ja luvan mukaiseen korkoon. Rakennuksen sijainnin tarkistuksen voi tilata kun sokkelit on tehty. Jos sijaintikatselmuksella havaitaan, että rakennuksen sijainnin muutos vähäistä suurempi, voi rakennustyön jatkaminen edellyttää uutta naapurien kuulemista ja lupamenettelyä.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus suoritetaan ennen perustusten tai anturan valamista, kun perustamiseen liittyvät kaivuu-, louhinta- ja /tai paalutustyöt on suoritettu. Pohjakatselmusta suoritettaessa tulee rakennuspaikalla olla hyväksytyt perustussuunnitelmat.

Hormikatselmus

Hormitarkastuksen suorittaa rakennustyön vastaava työnjohtaja varmentaen tehdyn tarkastuksen kuittauksella rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjasta luovutetaan kopio rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmuksen voi tilata, kun kantavat rakenteet ja vesikatto on tehty ja rakenteet ovat näkyvissä. Rakennekatselmus tilataan rakennusvalvonnasta.

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastuksen suorittaa KVV-työnjohtaja ja kuittaa tekemänsä tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjasta luovutetaan kopio rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä.

Ilmanvaihtolaitteiden katselmus

Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus suoritetaan, kun ilmanvaihtolaitteisto on asennettu. Vastaava iv-työnjohtaja tarkastaa asennukset ja kuittaa tarkastuksen tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjasta luovutetaan kopio rakennusvalvontaan loppukatselmuksen yhteydessä.

Lämmityslaitteiden katselmus

Jos rakennukseen asennetaan öljylämmitys, tulee lämmityslaitteet katsastaa. Lämmityslaitteiden tarkastuksen suorittaa palotarkastaja.

Käyttöönottokatselmus

Ennen kuin rakennukseen voi muuttaa tai sen voi ottaa käyttöön tulee rakennuksessa olla suoritettuna käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmus voiddan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittain siltä osalta, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi. Käyttöönottokatselmus tilataan rakennusvalvonnasta. Käyttöönottokatselmus on samalla rakennuksen ensimmäinen palotarkastus. Rakennusluvissa pitää ennen loppukatselmusta tehdä rakentamisilmoitus verottajalle ja loppukatselmuksen yhteydessä esittää todistus rakennustarkastajalle.

Käyttöönottokatselmuksessa huomioitavaa.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen pitämisella saatetaan rakennushanke loppuun. Loppukatselmuksen jälkeen pääsuunnittelijan ja vastaavien työnjohtajien vastuu päättyy. Rakennustyö on saatettu loppuun. Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin käyttöönotettavissa. Loppukatselmuksen yhteydessä esitetään rakennusvalvonnalle luvassa mahdollisesti edellytetty Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.

1.7.2014 jälkeen pidettävät loppukatselmukset: Rakennusluvissa pitää ennen loppukatselmusta tehdä rakentamisilmoitus verottajalle ja loppukatselmuksen yhteydessä esittää todistus rakennustarkastajalle.