Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asioiden ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Määräaika lasketaan luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Toimenpidelupahakemuksen käsittelyaika on noin 2 viikkoa.

Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:

Tarkemmat määräykset lupaa edellyttävistä toimenpiteistä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 62 §:ssä. Mynämäen kunnan rakennusjärjestyksessä on määräyksiä niistä toimenpiteistä, jotka on kokonaan vapautettu luvanvaraisuudesta sekä niistä toimenpiteistä, joiden osalta lupamenettelyn asemasta voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä.

Toimenpidelupahakemus / -ilmoitus