Toiminta-alue

Kunnanvaltuusto vahvisti vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 17.5.2010 § 18 ( tekn.ltk:n  käsittelyssä 10.2.2010 §32 ja 14.4.2010 §67, kartat nähtävillä 18.2.-22.3.2010).

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ovat kaava-alueet sekä ne alueet, joille kunta on rakentanut vesihuoltoverkoston. Kaava-alueiden ulkopuolella toiminta-alue on pääsääntöisesti 200 m:n etäisyydellä rakennetusta verkostosta. Toiminta-alueiden kartat ovat nähtävillä vesilaitoksen internetsivuilla. 

Toiminta-aluekartta Mietoinen 
Toiminta-aluekartta Mynämäki

Toiminta-alueella noudatetaan vesihuoltolakia:  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Vesihuoltolain 10§ mukaan toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vapautusta voi hakea saman lain 11§:ssä määrätyillä perusteilla. Selvitys kannattaa lähettää, oli kyseessä sitten loma- tai vakituinen asunto tai purettu rakennus yms. 

Vapautusanomus käyttövesiverkostosta - vesinäyte

ARVIOIDUT KUSTANNUKSET      
       
- jätevesiliittymä 5431,20  €  
- kiint.kohtainen pumppaamo n. 3000  € (Arvio)
- liittymähaaran rakentaminen n. 2620  € (Arvio)
kustannukset yhteensä keskimäärin 10000  € (Arvio)
       
- vesiliittymä 3620,80  €  

Liittyminen aiheuttaa kiinteistölle kustannuksia; toimiva jätevesijärjestelmä kuitenkin  nostaa kiinteistön arvoa ja on käyttäjälle helppo ratkaisu. 

HAJA-ASUTUSALUE

Toiminta-alueen ulkopuolella olevia haja-asutusalueiden jätevesiasioita koskee  Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla     http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030542

Em. hajajätevesiasetus tuli voimaan 1.1.2004, ja siinä mainittiin 10 vuoden siirtymäaika, joten takaraja toimenpiteille olisi 31.12.2013. Mahdolliset muutokset asetukseen saattavat muuttaa em. aikarajaa.