Maisematyölupa tarvitaan silloin kun suunnitellaan tehtäväksi maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 §). Maisematyölupahakemus toimitetaan rakennustarkastajalle, käsittelyaika on noin 2 viikkoa.

Lupa tarvitaan:

Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella lupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Rakennuskieltoalueilla  lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin eikä yleensä silloin jos toimenpide on hyväksytty jollakin muulla luvalla (rak.lupa, maa-ainesten ottolupa) tai suunnitelmalla (maantien suunnitelma, kunnallistekniikan suunnitelmat asemakaava toteuttamiseksi). 

Maisematyölupaa haettaessa tulee kuulla naapurit. Naapurien kuulemislomake. 

Maisematyölupahakemuksen liitteet: