Pääsuunnittelijan tehtävät
Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta ja hän voi toimia myös esim. rakennus- tai rakennesuunnittelijana tai vastaavana työnjohtajana.
 
Vastuu
Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan hän vastaa siitä, että rakennussuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Suhteessa sopijakumppaneihin vastuu perustuu työsopimukseen tai suunnittelusopimukseen ja niissä mainittuihin velvoitteisiin.
 
Kelpoisuus
Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus (arkkitehti, rakennusarkkitehti, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri tai rakennusmestari). Myös pitkään suunnittelijan tai rakennusprojektin vetäjänä toiminut rakennusmestari voi toimia pääsuunnittelijana. 
 
Vastaava työnjohtaja
Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja rakennusvalvonnassa.
Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja vastata viranomaisiin päin sen suorittamisesta.
 
Vastaavan työnjohtajan pätevyys
Pientalohankkeen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintää rakennusmestarin koulutus ja kolmen vuoden kokemus työnjohtotehtävistä.
 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät
Vastaavan työnjohtajan taidoilla ja aktiivisuudella on ratkaiseva merkitys rakennustyön oikeaoppisen toteutuksen varmistamisessa. Rakennusvalvonta seuraa vastaavan työnjohtajan työskentelyä.
 
Vastaava työnjohtaja on syytä palkata heti rakentamispäätöksen synnyttyä. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Hän toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa viranomaisiin päin rakennushankkeen määräysten- ja luvanmukaisuudesta.
 
Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan. Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä vähintään vastaavan työnjohtajan tarkastuslistan mukaiset tarkastukset rakennuskohteessa paikanpäällä.
 
Hakemus / ilmoitus
Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta vastaava työnjohtaja lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamisesta ja allekirjoitus. Hakemuksen käsittelee rakennustarkastaja.
 
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (IV)
Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä KVV- ja/tai IV-työnjohtaja jos lupapäätöksessä niin edellytetään. KVV- / IV-työnjohtaja johtaa KVV/IV-työtä ja vastaa siitä, että KVV- ja IV-laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti.
 
Pätevyys 
KVV- ja IV-työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuva teknikon tutkinto ja riittävä kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Omakotitalon KVV- ja IV-asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja.
 
Hakemus/Ilmoitus
KVV- ja IV-vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta vastaava työnjohtaja lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamisesta ja allekirjoitus. Hakemuksen käsittelee rakennustarkastaja.