Ennen rakennusluvan käsittelyä voi olla tarpeen hakea toimenpiteelle poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuuden tulkitsee rakennuslupaviranomainen. 

Hakemukset toimitetaan rakennusvalvontaan. Hakemuksen käsittelee kunnanhallitus. Kunnanhallituksen päätöksissä käsittelyaika on noin kuukausi.

Poikkeamislupa

Ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä tulee hakea poikkeamislupa mm. seuraavissa tapauksissa:

Poikkeamisesta maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä ja sen nojalla annetuista rakentamista koskevista säännöksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171 - 167 §:issä.

Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175§). Poikkeaminen voi koskea asemakaavamääräyksiä ja rakennuksen teknisiä ominaisuuksia. Asemakaavamääräyksestä voidaan poiketa esim. rakennusalasta, rakennusoikeudesta, kerrosluvusta, käyttötarkoituksesta. Teknisiä ominaisuuksia koskevat poikkeamiset voivat olla esim. paloteknisiä seikkoja koskevat määräykset. Yhteistä näille poikkeuksille on että ne ovat vähäisiä.

RPoikkeaminen edellyttää naapurin kirjallista kuulemista. Tarvittaessa rakennusvalvonta suorittaa katselmuksen.

Poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyksistä

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen rakennusjärjestyksen siinä järjestyksessä kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on asiasta säädetty, mikäli se voi tapahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita.

Varsinainen poikkeaminen

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus MRL:ssa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamisen voi myöntää kunnanhallitus. Varsinkin ranta-alueelle rakentamisessa tarvitaan yleensä poikkeamislupa.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Menettely ei koske olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

Rakennusjärjestyksestä löytyvät määräykset koskien rakennuspaikkaa, rakennuspaikan vähimmäiskokoa ja rakentamisen määrää asemakaava-alueen ulkopuolella. Rakennusjärjestyksessä on myös määritelty Mynämäen kunnan suunnittelutarvealueet.

Poikkeamishakemus / suunnittelutarveratkaisu hakemus.

Ohjeita poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakijalle.