Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava- tai rakennuskieltoalueella (MRL 127 §). Erillistä purkamislupaa ei tarvita, mikäli purkaminen liittyy tulevaan rakentamiseen ja siitä on ilmoitettu rakennuslupahakemuksen yhteydessä tai katusuunnitelma / yleisistä teistä tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkua. Purkamislupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai muun vastaavan vähäiseksi verrattavan rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Vaikka purkamislupaa ei edellämainituissa tapauksissa tarvita, tulee kuitenkin tehdä rakennuksen tai sen osan purkamisesta kirjallinen ilmoitus rakennusvalvontaan 30 pv ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Mainitun ajan kuluessa kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää luvanhakemista ilmoituksen sijasta mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen. Purkamisluvan /-ilmoituksen käsittelyaika on noin 2 viikkoa.

Lupahakemuksessa / ilmoituksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen, syntyvän rakennusjätteen käsittely sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttäminen. Lisätietoja rakennusjätteestä osoiteessa ymparisto.fi

Lomakkeita saa rakennusvalvonnasta tai kohdasta verkkoasiointi