1. Tontti
2. Asemakaava-alue
3. Suunnittelutarvealue
4. Pääsuunnittelijan valinta ja piirustukset
5. Rakennuslupa
6. Aloitusoikeus
7. Sähkösopimus
8. Vesihuoltoliittymät
9. Tieliittymät
10. Rakennustöiden aloittaminen
11. Vastaava työnjohtaja
12. Rakennuksen merkitseminen maastoon
13. Aloituskokous
14. LVI-suunnitelmat
15. Rakennesuunnitelmat
16. Viranomaiskatselmukset
17. Käyttöönottokatselmus
18. Jätehuoltosopimukset
19. Loppukatselmus
 
 
1. Tontti
Mynämäen kunta tarjoaa rakentajille omakotitontteja ja teollisuustontteja.
Lisätiedot:
Tekninen johtaja Timo Oja puh. 050 585 6772, timo.oja@mynamaki.fi
Toimistosihteeri Tuula Katunpää puh. 044 4356620, tuula.katunpaa@mynamaki.fi
 
2. Asemakaava-alue
Rakentamisen tulee perustua asemakaavaan. Asemakaavasta ilmenevät tontin käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala ja kerrosluku. Yleensä kaavaan sisältyy myös muita määräyksiä. Kartat asemakaava-alueista.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
Tekninen johtaja Timo Oja puh.  050 585 6772, timo.oja@mynamaki.fi
 
3. Suunnittelutarvealue
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamattoman tontin soveltuvuus rakentamiseen määritellään suunnittelutarveratkaisulla. Suunnittelutarvealue MRL 16 § mukaisesti. MRL 16 § 3 momentin mukaiset suunnittelutarvealueet on määritelty rakennusjärjestyksessä. Päätöksen suunnittelutarveratkaisusta tekee kunnanhallitus. 
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
4. Pääsuunnittelijan valinta ja piirustukset
Rakentaja valitsee pääsuunnittelijan, joka laatii tai huolehtii rakennuksen piirustusten laatimisesta. Hyvä suunnittelija laatii piirustukset ja suunnitelmat noudattaen säännöksiä ja määräyksiä, hyvän rakennustavan mukaisesti. Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu. Luonnosvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan ja käydä läpi suunnitelmien sisältö. Jos rakennushankkeeseen liittyy perusteltuja poikkeamisia kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä, ne ratkaistaan tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä vähäisinä poikkeamisina, teknisen lautakunnan tai kunnanhallituksen poikkeamisina.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
5. Rakennuslupa
Rakennuslupa haetaan rakennusvalvonnasta ja sen myöntää rakennustarkastaja. Luvan saaminen kestää noin kaksi viikkoa, mikäli hakemus on oikein täytetty, tarvittavat liitteet ovat mukana, naapurien kuuleminen on suoritettu ja huomautettavaa ei löydy. Luvan kannattaa aina hakea ajoissa, sillä lupaprosessi saattaa viivästyä. Rakennuslupahalomakkeita saa rakennustoimistosta ja Mynämäen kunnan internet-sivuilta: Verkkoasiointi / Rakennuslupa.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
Toimistosihteeri Tuula Katunpää puh. 044 435 6620, tuula.katunpaa@mynamaki.fi
 
6. Aloitusoikeus
Rakennusluvan saamisen jälkeen on 2 viikon valitusaika, jolloin rakentamista ei saa aloittaa ellei hae aloitusoikeutta rakennusluvan yhteydessä. Aloitusoikeus on maksullinen. Lisäksi tarvitaan vakuus suoritettavalle työlle.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
7. Sähkösopimus
Sähköliittymät kannattaa tilata rakennuspaikalle ennen töiden aloittamista.
Caruna Oy - uusi sähkölitttymä, asiakaspalvelu puh. 0200 232 22
 
8. Vesihuoltoliittymät
Vesihuoltoliittymien hinnat löytyvät Mynämäen kunnan internet-sivuilta.
Lisätiedot:
Työpäällikkö Mira Rekola puh. 050 338 4470, mira.rekola@mynamaki.fi
 
9. Tieliittymät
Asemakaava-alueella tieliittymän paikka määritellään rakennusluvassa ja usein se määräytyy asemakaavan perusteella. Asemakaava-alueen ulkopuolella yksityisen tien liittyminen maantiehen tapahtuu pääsääntöisesti tienpitoviranomaisen luvan perusteella.
Lisätiedot ja hakemuslomake: ELY-keskus / Liittymät
 
10. Rakennustöiden aloittaminen
Rakennustöiden aloittamisesta ilmoitetaan rakennustoimistoon; ilmoitettava rakennuslupanumero ja aloituspäivämäärä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla tai soittamalla:
annika.heikola@mynamaki.fi / 0500 782 584 tai tuula.katunpaa@mynamaki.fi / 044 435 6620
 
11. Vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja ja IV-työnjohtaja
Vastaavan työnjohtajan ja KVV- ja IV-työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja) valinta. Vastaava työnjohtaja johtaa rakentamistyötä ja huolehtii säännöksien ja määräysten ja hyvän rakentamistavan noudattamisesta. Lisäksi hän on vastuussa rakennustöiden etenemisestä myönnetyn luvan rajoissa. Työnjohtajat hyväksyy rakennustarkastaja. Lomake löytyy kunnan internet-sivuilta/Verkkoasiointi: Vastaava työnjohtaja.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
12. Rakennuksen merkitseminen maastoon
Kun rakennuslupa on myönnetty, merkitään rakennus maastoon. Sijainnin merkintä suoritetaan asemakaava-alueella, muilla alueilla tapauskohtaisesti. Rakennusluvan päätös-kohdassaa on määrätty katselmukset, jos siellä lukee sijainnin merkintä, se pitää tilata rakennustoimistosta ennen töiden aloittamista. 
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
13. Aloituskokous
Rakennustarkastajan suorittama aloituskokous pidetään luvan saamisen jälkeen. Korkeusasema tarkastetaan aloituskokouksessa.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
14. LVI-suunnitelmat
LVI-suunnitelmat toimitetaan rakennustoimistoon ennen kunkin työvaiheen suorittamista. Huomioithan, että suunnitelmista löytyvät myös tiedot rakennuskohteesta (kiinteistötunnus ja lupanumero).
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
15. Rakennesuunnitelmat
Rakennesuunnitelmat toimitetaan rakennustoimistoon ennen kunkin työvaiheen suorittamista. Huomioithan, että rakennekuvista löytyvät myös tiedot rakennuskohteesta (kiinteistötunnus ja lupanumero). 
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
16. Viranomaiskatselmukset
Viranomaiskatselmuksia suoritetaan rakennustöiden eri vaiheissa. Lupaan on merkitty kohtaan päätös kyseisen luvan katselmukset. Katselmusten tilaamisesta huolehtii vastaava työnjohtaja tai rakentaja itse. Katselmuksista on tarkempaa tietoa kunnan internet-sivuilla kohdassa Tarkastukset.
Esimerkkejä katselmuksista ja tarkastuksista:
- pohjakatselmus (rakennustarkastaja)
- rakennekatselmus (rakennustarkastaja)
- hormikatselmus (rakennustarkastaja, valmishormit vastaava työnjohtaja)
- ölljylämmityslaitteistojen tarkastus (palotarkastaja)
- sähkölaitteiden tarkastus (sähköurakoitsija)
- loppukatselmus (rakennustarkastaja)
 
17. Käyttöönottokatselmus
Rakennustarkastaja pitää käyttöönottokatselmuksen ennenkuin rakennus tai sen osa otetaan käyttöön.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 
18. Jätehuoltosopimukset
Jätehuoltosopimukset kannattaa hoitaa ennen muuttoa. Jätehuollosta vastaa Mynämäen kunnan alueella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy puh. 0200 474 70
 
19. Loppukatselmus
Rakennustarkastaja suorittaa loppukatselmuksen, kun rakennus on valmis. Loppukatselmus on suoritettava luvan voimassaoloaikana. Rakentajan / vastaavan työnjohtajan velvollisuus on huolehtia että loppukatselmus suoritetaan ajoissa.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja Annika Heikola puh. 0500 782 584, annika.heikola@mynamaki.fi
 

Tervetuloa rakentamaan Mynämäelle!