Mynämäen kunta

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan silloin kun suunnitellaan tehtäväksi maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 §). Maisematyölupahakemus toimitetaan rakennustarkastajalle, käsittelyaika on noin 2 viikkoa.

Lupa tarvitaan:

  • asemakaava-alueella
  • alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään sekä
  • alueella, jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella lupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Rakennuskieltoalueilla  lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin eikä yleensä silloin jos toimenpide on hyväksytty jollakin muulla luvalla (rak.lupa, maa-ainesten ottolupa) tai suunnitelmalla (maantien suunnitelma, kunnallistekniikan suunnitelmat asemakaava toteuttamiseksi). 

Maisematyölupaa haettaessa tulee kuulla naapurit. Naapurien kuulemislomake. 

Maisematyölupahakemuksen liitteet:

  • omistusoikeutta/alueen hallintaa osoittava todistus
  • jos hakijana on yhtiö, tarvitaan yhtiön hallituksen päätös toimenpiteestä
  • maisematyöalueen karttapiirros sellaisessa mittakaavassa, josta käy ilmi tarvittavassa määrin toimenpiteen sijainti, laatu ja laajuus
  • metsänhakkuun kyseessä ollen liitteenä tulee olla kuvioittainen selvitys suoritettavasta toimenpiteestä karttaliitteineen, laajoissa metsänhakkuissa tulee liitteenä olla alueesta laadittu metsänhoitosuunnitelma ja sen selostus
  • mikäli kyseessä on kaivaminen, täyttäminen tai louhiminen on liitteinä oltava suunnitelmakartan lisäksi tarvittava määrä maastoleikkauspiirroksia sekä selvitys jälkihoitotoimenpiteistä (huom! maa-aineslupa on eri asia kuin maisematyölupa).