Mynämäen kunta

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. (MRL 133 §)

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen tuomista rakennusvalvontaan.

Naapureilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa. Vastapäätä olevalla kiinteistöllä tarkoitetaan tien, joen tai kapean salmen toisella puolellaa olevaa kiinteistöä. Esim. jos naapurina on metsäalue jolla ei ole rakennuksia tai pelto on alueen omistajaa/haltijaa kuultava naapurina.

Naapurien kuuleminen suoritetaan siten, että hakija kerää nimikirjoitukset sopivaan kokoon pienennettyyn asemapiirrokseen (esim. A4 tai A3) sekä naapurin kuulemislomakkeeseen. Naapureille tulee esitellä myös rakennuslupapiirustukset ja esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien ja haltijoiden nimikirjoitukset pyydetään rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirrokseen.

Rakennuspaikan naapurikiinteistöjen omistajat voi selvittää maanmittauslaitokselta tai rakennusvalvonnasta.

Ellei luvanhakija liitä selvitystä naapurien kuulemisesta hakemukseen, rakennusvalvontaviranomaisen on annettava tieto rakennuslupahakemuksesta naapureille. Rakennusvalvontaviranomaisen tekemä naapurin kuuleminen on hakijalle maksullinen ja hidastaa lupakäsittelyä.

Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus naapurin kuulemiseksi.

Kuulemisen lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava rakennuspaikalle tiedotustaulu, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • rakennuttaja; nimi, osoite ja yhteystiedot
  • toimenpide; rakentamisen ominaistiedot
  • suunnittelija; tiedot suunnittelijasta
  • aikataulu; rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika

Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.