Mynämäen kunta

Päivähoidon maksut

 

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä Mynämäen kasvatus- ja sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin.

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen silloin, kun lapsen huoltajat ovat kokoaikatyössä tai opiskelevat tai toimivat yrittäjinä tai muun perustellun syyn vuoksi.

Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vä­hin­tään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-ai­kai­sel­la varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa an­net­ta­vaa varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä vii­koit­tais­ta aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon var­hais­kas­va­tuk­seen varattu aika kalenterikuukauden aikana.

 

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

 

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

 

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

 

 

1. Maksuprosentit ja tulorajat

 

                                                                

Perheen ko­ko

henkilöä

 

Tuloraja 1.3.2017

alkaen €/kk

Korkein mak­su %

2

 

1 915

11,5

3

 

1 915

9,4

4

 

2 053

7,9

5

 

2 191

7,9

6

 

2 328

7,9

 

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos perheen koko on suurempi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

2. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ja si­sar­alen­nus

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta pe­rit­tä­vä ylin kuukausimaksu on 290 €. Saman perheen ikä­jär­jes­tyk­ses­sä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen mak­su on 90 % nuorimman lapsen maksusta ja kustakin seu­raa­vas­ta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin pe­rit­tä­vä kuukausimaksu on 27 €.

 

3. Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut

Varatut tunnit keskim. viikossa           Max h/kk      Maksu% kokoaikamaksusta

enintään 20 h                                        84                 60 %

enintään 27,5 h                                     115                70 %

yli 27,5 h  -  alle 35 h                            146                 80 %

vähintään 35 h                                      210               100 %

 

Maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntien mää­räs­tä sovitaan hoitosopimuksessa, joka on voimassa vähintään 3 kuu­kaut­ta.

Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tun­nit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa to­teu­tu­nei­den varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa. Toistuvasta ylityksestä sovittua hoitoaikaa muutetaan.

 

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on 20 h/vko, maksu on 60 % kokoaikaisesta maksusta.

 

Subjektiivinen varhaiskasvatus järjestetään osapäiväisenä tai osa-aikaisena:

ma-pe klo 8-12 tai vuoroviikoin ma-ke-pe/ti-to klo 8-16

 

Laskentaohje päivähoitomaksun arvioimiseksi:

  1. Laske perhekoko
  2. Vähennä vähimmäistuloraja perheen keskimääräisistä bruttotuloista
  3.  Laske jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin mukainen osuus = päivähoitomaksu

 

Korkeimman maksun tulorajat:

 Perhekoko                        Bruttotulot yhteensä

2                                                       4437 € / kk

3                                                       5000 € / kk

4                                                       5724€ / kk

5                                                       5862 € / kk

6                                                       5999 €/kk

4. Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Tulotiedot päivitetään vähintään kerran vuodessa elokuussa. Perheellä on vel­vol­li­suus ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti liitteineen myös kesken toi­min­ta­vuo­den, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai per­heen koko muuttuu. Tarkistus maksuun tehdään siitä kuukaudesta lukien, jolloin uudet tulotiedot on toimitettu laskutukseen.  Jos maksun määräämistä koskeva päätös on pe­rus­tu­nut asiakkaan antamiin virheellisiin tulotietoihin, maksu oi­kais­taan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Alentuvia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei muuteta takautuvasti.

 

Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomakkeita liitteineen, perheen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevasta lapsesta peritään korkein maksu. Puut­tu­vil­la tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

 

Varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä käytettävien tulorajojen in­dek­si­tar­kis­tus tehdään kahden vuoden välein. Var­hais­kas­va­tus­mak­sua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai pää­tök­set muuttuvat.

 

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 %, 70 % tai 80 % samoin perustein kuin muilta varhaiskasvatukseen osal­lis­tu­vil­ta lapsilta. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esi­ope­tuk­sen alkamispäivästä ja päättyy 31.5. Esiopetuksessa olevan lap­sen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiih­to­lo­man aikana.

 

6. Vuorohoidon asiakasmaksut

Vuorohoidossa oleviin lapsiin sovelletaan samoja hoitoaikarajoja ja mak­su­pro­sent­te­ja kuin muihinkin varhaiskasvatuksen asiakkaisiin.

 

7. Maksun periminen poissaolon ajalta

 

  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksua peritään puolet kuukausimaksusta

 

  • jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan

 

  • jos lapsi on muusta syystä ( esim. vuosiloma) poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua peritään puolet kuukausimaksusta

 

Jos kalenterikuukauden aikana on yksikin hoitopäivä, peritään koko kuukauden hoitomaksu, mikäli hoitosuhde ei ala tai pääty kyseisenä kuukautena.

 

8. Isyysvapaa ja varhaiskasvatus

 

Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana.

 

9. Maksuton kuukausi

Toimintavuoden viimeinen heinäkuu on maksuton kuukausi kaikille per­heil­le, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatuspalveluita heinäkuussa riip­pu­mat­ta siitä, milloin päivähoito on alkanut. Muutoin heinäkuu on mak­su­ton sillä edellytyksellä, että lapsen voimassa oleva var­hais­kas­va­tus on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päi­vää.

 

1.6. - 31.8. väliseltä ajalta saa maksuhyvityksen, mikäli lapsi on pois­sa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kalenterikuukautta ja pois­sa­olos­ta on ilmoitettu kirjallisesti päiväkodin johtajalle 30.4. mennessä.

 

10. Peruuttamatta jätetty varhaiskasvatuspaikka

Jos myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruutettu ennen hoitosuhteen oletettua alkamisajankohtaa, pe­ri­tään puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

 

Mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lo­man­sa ajaksi eivätkä peruuta sitä kirjallisesti etukäteen, peritään pe­ruut­ta­mat­ta ja käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta mak­su­na puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapselle ei ole määrätty kuu­kau­si­mak­sua, peritään puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä (27 €) perittävästä maksusta. Maksu peritään heinäkuulta myös, vaikka kuu­kau­si muutoin olisi perheelle maksuton.

 

11. Varahoitojärjestelyt perhepäivähoidossa

Mikäli perhe itse järjestää perhepäivähoidossa olevan lapsen va­ra­hoi­don perhepäivähoitopaikan ollessa suljettu perhepäivähoitajan vuo­si­lo­man, sairausloman, tasoitusvapaan tai koulutuspäivän ai­ka­na, vähennetään ko. päivät varhaiskasvatusmaksusta. Hyvitys ei kui­ten­kaan koske niitä päiviä, jolloin lapsen huoltajalla on hoitajan va­paan aikana vuosiloma.

 

12. Hoitopaikan irtisanominen

Hoitopaikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen hoidon päättymistä.

 

 

Laskutus:

 

Päivähoitomaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen siten, että laskun eräpäivä on pääsääntöisesti seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Jos laskua ei suoriteta eräpäivään mennessä,  annamme asian perintätoimiston hoidettavaksi. Viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lukien voimassa olevan korkoprosentin mukaan.

 

Maksu- ja laskutusasioita hoitaa toimistosihteeri Merja Aaltonen, puh. 044-435 6616, merja.aaltonen@mynamaki.fi

 

Lisätietoja maksuasioista antaa myös varhaiskasvatusjohtaja Erja Santanen, puh. 044-435 6623, erja.santanen@mynamaki.fi

 

Mynämäen kasvatus- ja sivistyslautakunta

 

 

 

 

 

 

KUNNALLISESTA PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT HOITOMAKSUT 1.8.2016 -28.02.2017

 

 

Päivähoitomaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuihin lakeihin ja asetuksiin sekä Mynämäen kasvatus- ja sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin. Maksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen koon ja tulojen mukaan.

 

Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

Korkein päivähoitomaksu on ensimmäisestä lapsesta 290 € . Toisesta päivähoidossa olevasta lapsesta  peritään sama maksu kuin nuorimmasta, kuitenkin enintään 261 € kuukaudessa.

Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20% ensimmäisen lapsen kokopäivämaksusta eli korkeintaan 58,00 €.

Alle 27 € kuukausimaksua ei peritä.

 

Maksun määräytymisen perusteena ovat palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot
( myös lomarahat ja vuokratulot huomioidaan) ja perheen koko. Tuloina huomioidaan myös saadut elatusavut ja elatustuet. Näistä tuloista tulee toimittaa tositteet toimintakauden alkaessa tai ensimmäisen hoitokuukauden aikana päivähoitotoimistoon  / päivähoidon toimistosihteerille. Jos tulotositteita ei toimiteta, peritään lapselta korkein maksu.

 

Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, tuloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

 

Päivähoitomaksua ei tarkisteta kuukausittain muuttuneiden tilanteiden mukaan. Tarkastelujakso on vähintään kolme kuukautta, jona aikana tapahtuneet muutokset huomioidaan. Vain yli kymmenen prosentin muutokset tuloissa otetaan huomioon päivähoitomaksua tarkistettaessa.

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 

Hoitomaksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

                  

Perheen koko, henkilöä

 

Tuloraja

  euroa/kk

Korkein  maksu %

2

1403

11,5

3

1730

9,4

4

2053

7,9

5

2191

7,9

6

2328

7,9

 

Jos perheen koko on suurempi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Laskentaohje päivähoitomaksun arvioimiseksi:

  1. Laske perhekoko
  2. Vähennä vähimmäistuloraja perheen keskimääräisistä bruttotuloista
  3.  Laske jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin mukainen osuus = päivähoitomaksu

 

 Maksulaskuri

 

Korkeimman maksun tulorajat:

 

 Perhekoko                           Bruttotulot yhteensä

2                                          3925 € / kk

3                                          4815 € / kk

4                                          5724€ / kk

5                                          5862 € / kk

6                                          5999 € / kk

 

Epäsäännöllinen hoitoaika:

 

Jos lapsi  on vanhemman vuorotyön, opiskelun tms. syyn vuoksi säännöllisesti poissa päivähoidosta, maksu määräytyy sovittujen hoitopäivien määrän mukaan seuraavasti:

 

 

Hoitopäivien määrä

    /kk

  % kokopäivämaksusta

enintään 11

            65

enintään 16

            85

17 tai enemmän

           100

 

Maksun alentaminen edellyttää, että hoitopaikkaan toimitetaan etukäteen työvuorolista, josta käyvät ilmi vapaapäivät ja että lapsi on poissa hoitopaikasta ilmoitettuina vapaapäivinä.Mikäli hoitopäivien määrä ylittyy vanhempien kanssa sovitusta määrästä, tällöin vanhemmilta peritään 100 % kuukausimaksu.

 

Vuorohoidosta perittävä maksu:

                      hoidontarve                        % kokopäivämaksusta

                      alle 110 h/kk                                     65 %

                      alle160 h/kk                                      85 %                    

 

 

Osapäivähoito = enintään 5 tuntia / päivä, maksu on 65 % kokopäivämaksusta.

 

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on 20 h/viikko, maksu on 60 % kokopäivämaksusta.

 

Päivähoidossa on kiinteä kuukausimaksujärjestelmä. Lapsen ollessa hoidossa koko toimintakauden (1.8.-31.7.) maksu peritään 11 kuukaudelta, jolloin heinäkuu on maksuton. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on hoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaoloja laskettaessa otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut poissaolot.

   

Poissaolot: 

-          jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksua peritään puolet kuukausimaksusta

 -          jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan

 -          jos lapsi on muusta syystä ( esim. vuosiloma) poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua peritään puolet kuukausimaksusta

Jos kalenterikuukauden aikana on yksikin hoitopäivä, peritään koko kuukauden hoitomaksu, mikäli hoitosuhde ei ala tai pääty kyseisenä kuukautena

Jos vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa eikä hoitopaikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamista, lapsen vanhemmilta voidaan periä maksuasetuksen 27 §:n mukaan puolet kuukausimaksusta.

  

Esiopetuksessa olevien lasten päivähoitomaksu:

 

Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee aamu- tai/ja iltapäivähoitoa, maksu peritään sovitun hoitoajan mukaan seuraavasti:

 

Hoitoaika/tuntia/päivä

% kokopäivämaksusta

     alle  5

            65

     yli   5

            85

  

Kesäloman ajalta peritään kokopäivämaksu, mikäli lapsi kokopäivähoitoa tarvitsee.

  

Maksuhyvitykset:

 

Kesäaikana 1.6.-31.8. asiakkaalla on mahdollisuus maksuhyvitykseen, jos lapsi on pois vähintään kaksi perättäistä kalenterikuukautta ja siitä on ilmoitettu kirjallisesti 30.4. mennessä.

Heinäkuu on maksuton kaikille perheille, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatuspalveluita heinäkuussa riippumatta siitä milloin päivähoito on alkanut. 

Perhepäivähoidossa oleville lapsille annetaan maksuhyvitystä perhepäivähoitajan vuosiloman, sairausloman, tasoitusvapaan tai koulutusvapaan aikana, jos perhe järjestää itse varahoidon perhepäivähoitopaikan ollessa suljettuna. Hyvitys lasketaan jakamalla päivähoitomaksu 21 päivällä, jolloin saadaan keskimääräinen päivämaksu ja ko. hoitopäivät vähennetään kuukausimaksusta.                     

   

Laskutus:

 

Päivähoitomaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen siten, että laskun eräpäivä on pääsääntöisesti seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Jos laskua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään maksukehotus, jonka perintäkulu on 5,00 €. Yhden maksukehotuksen jälkeen annamme asian perintätoimiston hoidettavaksi. Viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lukien voimassa olevan korkoprosentin mukaan.

 Laskutus- ja maksuasioita hoitaa toimistosihteeri Merja Aaltonen, puh. 044-435 6616, tavattavissa päivähoitotoimistossa.

 Lisätietoja maksuasioista antavat myös varhaiskasvatusjohtaja Erja Santanen, puh. 044-435 6623 ja päiväkodin johtaja Marjo Salminen, puh. 044-435 6625.

 

Mynämäen kasvatus- ja sivistyslautakunta