Mynämäen kunta

Rakentamisen vaiheet

1. Tontti
2. Asemakaava-alue
3. Suunnittelutarvealue
4. Pääsuunnittelijan valinta ja piirustukset
5. Rakennuslupa
6. Aloitusoikeus
7. Sähkösopimus
8. Vesihuoltoliittymät
9. Tieliittymät
10. Rakennustöiden aloittaminen
11. Vastaava työnjohtaja
12. Rakennuksen merkitseminen maastoon
13. Aloituskokous
14. LVI-suunnitelmat
15. Rakennesuunnitelmat
16. Viranomaiskatselmukset
17. Käyttöönottokatselmus
18. Jätehuoltosopimukset
19. Loppukatselmus
 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi 
 
1. Tontti
Mynämäen kunta tarjoaa rakentajille omakotitontteja ja teollisuustontteja.
Lisätiedot:
Tekninen johtaja p. 050 585 6772
Toimistosihteeri p. 044 4356620
 
2. Asemakaava-alue
Rakentamisen tulee perustua asemakaavaan. Asemakaavasta ilmenevät tontin käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala ja kerrosluku. Yleensä kaavaan sisältyy myös muita määräyksiä. Kartat asemakaava-alueista.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
Tekninen johtaja p.  050 585 6772
 
3. Suunnittelutarvealue
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamattoman tontin soveltuvuus rakentamiseen määritellään suunnittelutarveratkaisulla. Suunnittelutarvealue MRL (16 § 3 mom.) mukaisesti. Alueet on määritelty rakennusjärjestyksessä. Päätöksen suunnittelutarveratkaisusta tekee kunnanhallitus. 
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
4. Pääsuunnittelijan valinta ja piirustukset
Rakentaja valitsee pääsuunnittelijan, joka laatii tai huolehtii rakennuksen piirustusten laatimisesta. Hyvä suunnittelija laatii piirustukset ja suunnitelmat noudattaen säännöksiä ja määräyksiä, hyvän rakennustavan mukaisesti. Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu. Luonnosvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan ja käydä läpi suunnitelmien sisältö. Jos rakennushankkeeseen liittyy perusteltuja poikkeamisia kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä, ne ratkaistaan tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä vähäisinä poikkeamisina, teknisen lautakunnan tai kunnanhallituksen poikkeamisina.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
5. Rakennuslupa
Rakennuslupa haetaan rakennusvalvonnasta ja sen myöntää rakennustarkastaja. Luvan saaminen kestää noin kaksi viikkoa, mikäli hakemus on oikein täytetty, tarvittavat liitteet ovat mukana, naapurien kuuleminen on suoritettu ja huomautettavaa ei löydy. Lupaa kannattaa aina hakea ajoissa, sillä lupaprosessi saattaa kestää kauemmin. Rakennuslupahalomakkeita saa rakennustoimistosta ja Mynämäen kunnan internet-sivuilta: Verkkoasiointi / Rakennuslupa.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
Toimistosihteeri p. 044 435 6620
 
6. Aloitusoikeus
Rakennusluvan saamisen jälkeen on 2 viikon valitusaika, jolloin rakentamista ei saa aloittaa ellei hae aloitusoikeutta rakennusluvan yhteydessä. Aloitusoikeus on maksullinen. Lisäksi tarvitaan vakuus suoritettavalle työlle.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
7. Sähkösopimus
Sähköliittymät kannattaa tilata rakennuspaikalle ennen töiden aloittamista.
Caruna Oy - uusi sähkölitttymä, asiakaspalvelu puh. 0200 232 22
 
8. Vesihuoltoliittymät
Vesihuoltoliittymien hinnat löytyvät Mynämäen kunnan internet-sivuilta.
Lisätiedot:
Mynämäen Vesihuolto Oy Toimitusjohtaja p. 050 338 4470
 
9. Tieliittymät
Asemakaava-alueella tieliittymän paikka määritellään rakennusluvassa ja usein se määräytyy asemakaavan perusteella. Asemakaava-alueen ulkopuolella tie liitetään maantiehen pääsääntöisesti tienpitoviranomaisen luvan perusteella.
Lisätiedot ja hakemuslomake: ELY-keskus / Liittymät
 
10. Rakennustöiden aloittaminen
Rakennustöiden aloittamisesta ilmoitetaan rakennustoimistoon; ilmoitettava rakennuslupanumero ja aloituspäivämäärä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla tai soittamalla:
annika.heikola@mynamaki.fi / 0500 782 584 tai tuula.katunpaa@mynamaki.fi / 044 435 6620
 
11. Vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja ja IV-työnjohtaja
Vastaavan työnjohtajan ja KVV- ja IV-työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja) valinta. Vastaava työnjohtaja johtaa rakentamistyötä ja huolehtii säännöksien ja määräysten ja hyvän rakentamistavan noudattamisesta. Lisäksi hän on vastuussa rakennustöiden etenemisestä myönnetyn luvan rajoissa. Työnjohtajat hyväksyy rakennustarkastaja. Lomake löytyy kunnan internet-sivuilta/Verkkoasiointi: Vastaava työnjohtaja.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
12. Rakennuksen merkitseminen maastoon
Kun rakennuslupa on myönnetty, merkitään rakennus maastoon. Sijainnin merkintä suoritetaan asemakaava-alueella, muilla alueilla tapauskohtaisesti. Rakennusluvan päätös-kohdassaa on määrätty katselmukset, jos siellä lukee sijainnin merkintä, se pitää tilata rakennustoimistosta ennen töiden aloittamista. 
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
13. Aloituskokous
Rakennustarkastajan suorittama aloituskokous pidetään luvan saamisen jälkeen. Korkeusasema tarkastetaan aloituskokouksessa.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
14. LVI-suunnitelmat
LVI-suunnitelmat toimitetaan rakennustoimistoon ennen kunkin työvaiheen aloittamista. Huomioithan, että suunnitelmista löytyvät myös tiedot rakennuskohteesta (kiinteistötunnus ja lupanumero).
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
15. Rakennesuunnitelmat
Rakennesuunnitelmat toimitetaan rakennustoimistoon ennen kunkin työvaiheen aloittamista. Huomioithan, että rakennekuvista löytyvät myös tiedot rakennuskohteesta (kiinteistötunnus ja lupanumero). 
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
16. Viranomaiskatselmukset
Viranomaiskatselmuksia tehdään rakennustöiden eri vaiheissa. Lupaan on merkitty kohtaan Päätös kyseisen luvan katselmukset. Katselmusten tilaamisesta huolehtii vastaava työnjohtaja tai rakentaja itse. Katselmuksista on tarkempaa tietoa kunnan internet-sivuilla kohdassa Tarkastukset.
Esimerkkejä katselmuksista ja tarkastuksista:
- pohjakatselmus (rakennustarkastaja)
- rakennekatselmus (rakennustarkastaja)
- hormikatselmus (rakennustarkastaja, valmishormit vastaava työnjohtaja)
- ölljylämmityslaitteistojen tarkastus (palotarkastaja)
- sähkölaitteiden tarkastus (sähköurakoitsija)
- loppukatselmus (rakennustarkastaja)
 
17. Käyttöönottokatselmus
Rakennustarkastaja pitää käyttöönottokatselmuksen ennenkuin rakennus tai sen osa otetaan käyttöön.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 
18. Jätehuoltosopimukset
Jätehuoltosopimukset kannattaa hoitaa ennen muuttoa. Jätehuollosta vastaa Mynämäen kunnan alueella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy puh. 0200 474 70
 
19. Loppukatselmus
Rakennustarkastaja tekee loppukatselmuksen, kun rakennus on valmis. Loppukatselmus on tehtävä luvan voimassaoloaikana. Rakentajan / vastaavan työnjohtajan velvollisuus on huolehtia että loppukatselmus suoritetaan ajoissa.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
 

Tervetuloa rakentamaan Mynämäelle!