Mynämäen kunta

Mynämäen kunta
Keskuskatu 21

FIN-23100 Mynämäki
Tel. +358 (2) 437 6600
Fax. +358 (2) 430 4040
Email kunta@mynamaki.fi

Puhelinvaihde avoinna klo 8 - 15.
Muina aikoina vastaavat suorat numerot.

Kunnanvirasto on avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00


Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Tarkastuslautakunta lähettää tarkemmat ohjeet ilmoitusvelvollisille valintojen jälkeen. Tarkastusautakunta tarkistaa sidonnaisuusilmoitusten tiedot ennen niiden viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:
• valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
• kunnanhallituksen jäsenet, varajäsenet, esittelijä
• lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, esittelijät
• maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (tekninen ltk)

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Tee muutos aiempaan sidonnaisuusilmoitukseesi