Mynämäen kunta

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus tehdään, kun kyseessä on esim. pienehkö alle 15 m² varastorakennus. Ilmoitus tulee toimittaa rakennusvalvontatoimistoon vähintään 2 viikkoa ennen kuin töihin on tarkoitus ryhtyä. Ilmoitus käsitellään ja siitä tehdään myös päätös.

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asiaomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Ilmoitusmenettelystä säädetään Mynämäen kunnan rakennusjärjestyksessä. 

Liitteet: Ilmoitukseen tulee liittää sellainen kartta tai asemapiirros, josta voidaan riittävällä tarkkuudella osoittaa aiotun toimenpiteen sijainti. Asemapiirrokseen on merkittävä rakennelman kyseessä ollessa päämitat ja etäisyys rajasta. Esim. varastosta tulee liittää mukaan myös pohjapiirros ja julkisivupiirros, piirustukset voi tehdä itse.

Naapurien kuuleminen ei yleensä ole tarpeen, mutta jos naapurin rajaan on etäisyyttä alle 5 m tehdään naapurin kuuleminen kirjallisesti.

Ilmoitus on tehtävä mm. seuraavista hankkeista:

 • talousrakennus (ei sauna) alle 15 m²
 • katos (ei autokatos) 5-20 m²
 • julkisivulasitus
 • katteen tai sen värityksen muuttaminen
 • ulkoverhouksen materiaalin tai värityksen muuttaminen
 • ikkunajaon olennainen muuttaminen
 • aitaaminen; asemakaava-alueella yli 1 m korkuinen aita tai reunusmuuri
 • maalämpökaivon poraaminen tai keruuputkiston asentaminen

Esim. Aurinkopaneelien yli 5 m² asentaminen katolle on toimenpide joka muuttaa katetta ja siitä tulee tehdä toimenpideilmoitus.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129§ 2 mom.).

Ilmoitus raukeaa, elle toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa. Toimenpiteen valmistumisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon.

Seuraavassa on lueteltu tavanomaisimpia hankkeita, joille ei rakennuslupaa, toimenpidelupaa tai toimenpideilmoitusta tarvita. Kuitenkin kaikista tontilla tapahtuvista toimenpiteistä, jotka saattavat vaikuttaa naapurin etuihin tulee etukäteen sopia naapurin kanssa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa kysyä rakennusvalvontatoimistosta neuvoja.

 • Huoneiden kevyiden väliseinien vähäinen rakentaminen ja purkaminen, kun se ei vaikuta turvallisuuteen tai terveellisyyteen eikä kerrosalaan, ei yleensä edellytetä lupaa. Märkien tilojen rakentaminen ja laajentaminen edellyttää kuitenkin aina rakennusluvan.
 • Alle 5 m² kokoinen leikkimökki, koirankoppi, kasvihuone, maakellari tai katos ei yleensä edellytä lupaa. Etäisyys rajasta tulee kuitenkin pääsääntöisesti olla vähintään 5m. Edellä mainitty rakennelma voidaan määrätä poistettavaksi, mikäli se terveellisyydeltään tai ulkoasultaan täytä kohtuullisia vaatimuksia, taikka on yleisen tai naapurin oikeusturvan kannalta tarpeen.
 • Yksittäisten puiden kaataminen ja istuttaminen sekä pensaiden istuttaminen ei yleensä edellytä lupaa.
 • Pensasaidan istuttaminen yhteistyössä naapurin kanssa ei yleensä edellytä lupaa ellei asemakaavassa ole toisin määrätty.