Siirry sisältöön

Vireillä olevat kaavahankkeet

Keskustan asemakaavan muutos kortteleissa 181, 500 ja 1201

Kunnanhallitus hyväksyi 17.4.2023 § 100 Keskustan asemakaavan kortteleita 181, 500 ja 1201 koskevan kaavamuutoksen luonnoksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä viranomaisten lausunnot. Suunnittelualue rajautuu Keskuskatuun, Virastotiehen ja Kirkkokatuun. Kaavaluonnos on nähtävillä 26.4.–25.5.2023.

Kaavaselostus
Kaavakartta
Havainnekuva
Kulttuuriympäristöselvitys

Kunnanhallitus hyväksyi 21.11.2022 § 294 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kaavoitusprosessin ajan kunnan verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Mynämäen kunnanhallitus on 27.3.2023 § 83 päättänyt asettaa Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan 10.3.2023 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen liitteineen nähtäville 31.3.–2.5.2023 maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 19 §:n mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää kaavaluonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot.

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1  Yhteysviranomaisen lausunto Kolsa-Juvansuon tuulivoimahankkeesta
Liite 2  Karttaliitteet
Liite 3  Asukaskyselyn tulokset
Liite 4  Meluselvitys
Liite 5  Välkeselvitys
Liite 6  Näkemäalueselvitys
Liite 7  Arkeologinen inventointi
Liite 8  Kasvillisuusselvitys
Liite 9  Natura-alueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Liite 10  Natura-arviointi
Liite 11  Sähkönsiirtoreitin luontoselvitys 
Liite 12  Lintujen kevätmuuttoselvitys 2021
Liite 13  Lintujen syysmuuttoselvitys 2021
Liite 14  Lintujen törmäysmallinnus 2021
Liite 15  Pesimälinnustoselvitys 2021
Liite 16  Pesimälinnustoselvitys
Liite 17  Metsojen soidinpaikkaselvitys 2021
Liite 22  Päiväpetolintujen törmäysmallinnus 2022
Liite 23  Liito-oravaselvitys 2021
Liite 24  Natura-alueen koillisosan liito-oravaselvitys 2021
Liite 25  Nisäkkäiden lumijälkilaskennat 2021
Liite 26  Susiselvitys
Liite 27  Lepakkoselvitys 2021
Liite 28  Lepakkoselvitys passiividetektoreilla 2021
Liite 29  Viitasammakkoselvitys
Liite 30  Havainnekuvat
Liite 31  Pesimälinnustoselvitys 2014–2015
Liite 35  Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Liite 36  Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Liite 37  Vastineluettelo 10.3.2023

Liitteet 18–21 ja 32–34 on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön, eikä näitä liitteitä julkaista nähtävillä olevan materiaalin yhteydessä.

Kintikkalan asemakaavan muutos

Mynämäen kunnanhallitus on 3.10.2022 § 226 käsitellyt Kintikkalan asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen ja päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston hyväksyy muutoksen. Kaavaehdotus viedään kunnanvaltuuston käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun Gadolin älykylän rakentuminen on varmistunut.

Kaavakartta, Kintikkalan asemakaavan muutos

Kaavaselostus, Kintikkalan asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kintikkalan asemakaavan muutos

Kaavakartta ja -määräykset, Kintikkalan asemakaavan muutos

Luontoselvitys

Raimelan asemakaavan laajennus

Mynämäen kunnanhallitus on 21.11.2016 § 292 hyväksynyt Raimelan asemakaavan laajennuksen kaavaluonnoksen. Kaava-alue sijaitsee nykyisen Raimelan kaava-alueen vieressä.

Kaavakartta Raimelan AK laajennus luonnos

Selostus Raimelan AK laajennus luonnos

Takaisin sivun alkuun