Siirry sisältöön

Vireillä olevat kaavahankkeet

Saartennokan tuulivoimaosayleiskaava

Neoen Renewables Finland Oy (Neoen, hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimahanketta Mynämäen kunnan itäosaan, noin 12–19 kilometriä kunnan keskustaajamasta koilliseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1833 hehtaaria ja se rajautuu Nousiaisten kuntaan ja Kurjenrahkan kansallispuistoon.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa 9–13 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapelien ja sähköasemien rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitussopimuksen hankkeesta vastaavan kanssa 11.9.2023 § 217 ja sitoutui käynnistämään Saartennokan tuulivoimapuistohankkeen osayleiskaavan laatimisen. Neoenin esittämää kaavoitusaloitetta käsiteltiin kunnanhallituksessa 14.8.2023 § 188.

Kunnanhallitus päätti 29.4.2024 § 115 käynnistää MRL 77 a §:n mukaisen oikeusvaikutteisen Saartennokan tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen ja kuuluttaa osayleiskaavan vireilletulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 13.5.–12.6.2024 Mynämäen kunnan verkkosivuilla sekä kunnantalolla. Linkki osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Hankkeesta tehdään erillisenä prosessina ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), josta vastaa ja tiedottaa erikseen Varsinais-Suomen ELY-keskus. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä samaan aikaan OAS:n kanssa 13.5.–12.6.2024 mm. Mynämäen kunnantalolla sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/Saartennokan-tuulivoimahanke-YVA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti 12.6.2024 mennessä osoitteeseen kunta@mynamaki.fi tai kirjeellä osoitteeseen Mynämäen kunta, Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki. Mielipiteet YVA-ohjelmasta esitetään Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Yleisötilaisuus kunnantalolla ja etäyhteydellä 23.5.2024 klo 17.30–19.00

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-ohjelmasta järjestetään yhteinen esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 23.5.2024 klo 17.30–19.00 kunnantalon auditoriossa, Vehmaantie 111, Mynämäki. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteyden linkki julkaistaan lähempänä yleisötilaisuuden ajankohtaa kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mynamaki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-paikkatieto/vireilla-olevat-kaavahankkeet/

Lisätietoja
Mynämäen kunta, maankäyttöpäällikkö Janne Muikkula,
p. 044 738 8295, janne.muikkula@mynamaki.fi

Kaavan laativa konsultti (Sitowise Oy), Timo Huhtinen (DI, YKS 245)
p. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com

Keskustan asemakaavan muutos kortteleissa 181, 500 ja 1201

Kunnanhallitus lähetti 13.5.2024 Keskustan asemakaavan kortteleita 181, 500 ja 1201 koskevan kaavamuutosehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 20.5.2024.

Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Havainnekuva
Kirkkokatu, 3D-mallinnus
Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista – KILVA
Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä
Kaavaehdotuksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
Asemakaavan muutoksen seurantalomake
Liikenneselvitys
Kulttuuriympäristöselvitys

Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan 23.10.2023 § 65. Kunnanvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun valitus on käsitelty ja kaava on lopullisesti hyväksytty.

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1  Yhteysviranomaisen lausunto Kolsa-Juvansuon tuulivoimahankkeesta
Liite 2  Karttaliitteet
Liite 3  Asukaskyselyn tulokset
Liite 4  Meluselvitys
Liite 5  Välkeselvitys
Liite 6  Näkemäalueselvitys
Liite 7  Arkeologinen inventointi
Liite 8  Kasvillisuusselvitys
Liite 9  Natura-alueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Liite 10  Natura-arviointi
Liite 11  Sähkönsiirtoreitin luontoselvitys 
Liite 12  Lintujen kevätmuuttoselvitys 2021
Liite 13  Lintujen syysmuuttoselvitys 2021
Liite 14  Lintujen törmäysmallinnus 2021
Liite 15  Pesimälinnustoselvitys 2021
Liite 16  Pesimälinnustoselvitys
Liite 17  Metsojen soidinpaikkaselvitys 2021
Liite 22  Päiväpetolintujen törmäysmallinnus 2022
Liite 23  Liito-oravaselvitys 2021
Liite 24  Natura-alueen koillisosan liito-oravaselvitys 2021
Liite 25  Nisäkkäiden lumijälkilaskennat 2021
Liite 26  Susiselvitys
Liite 27  Lepakkoselvitys 2021
Liite 28  Lepakkoselvitys passiividetektoreilla 2021
Liite 29  Viitasammakkoselvitys
Liite 30  Havainnekuvat
Liite 31  Pesimälinnustoselvitys 2014–2015
Liite 35  Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Liite 36  Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Liite 37  Vastineluettelo 22.9.2023
Liite 38  YVA-selostuksesta annetun perustellun päätelmän huomiointi kaavavaiheessa
Liite 39  Epävirallinen koko kaavoitettua aluetta koskeva kaavakartta

Liitteet 18–21 ja 32–34 on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön, eikä näitä liitteitä julkaista nähtävillä olevan materiaalin yhteydessä.

Kintikkalan asemakaavan muutos

Mynämäen kunnanhallitus on 3.10.2022 § 226 käsitellyt Kintikkalan asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen ja päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston hyväksyy muutoksen. Kaavaehdotus viedään kunnanvaltuuston käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun Gadolin älykylän rakentuminen on varmistunut.

Kaavakartta, Kintikkalan asemakaavan muutos

Kaavaselostus, Kintikkalan asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kintikkalan asemakaavan muutos

Kaavakartta ja -määräykset, Kintikkalan asemakaavan muutos

Luontoselvitys

Raimelan asemakaavan laajennus

Mynämäen kunnanhallitus on 21.11.2016 § 292 hyväksynyt Raimelan asemakaavan laajennuksen kaavaluonnoksen. Kaava-alue sijaitsee nykyisen Raimelan kaava-alueen vieressä.

Kaavakartta Raimelan AK laajennus luonnos

Selostus Raimelan AK laajennus luonnos

Takaisin sivun alkuun