Siirry sisältöön

Jätevesi

Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi. Asetus tuli voimaan 3.4.2017. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Haja-asutuksen jätevesiasetuksen kohtuullistaminen / Ympäristöministeriön tiedote

Kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää ei tarvitse rakentaa, jos:

 • kiinteistön jätevedet johdetaan tai tullaan johtamaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon
 • kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole (esim. loma-asunnossa kaivovesi ja kuivakäymälä). Saunan pesuvesille (kantovesi) ja muille vastaaville vähäisille jätevesille voi rakentaa yksinkertaisen imeytyskuopan tai asentaa ostetun pesuvesien imeytyskaivon.

Kiinteistön omistajilla on kuitenkin velvollisuus tehdä selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä, mikäli kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen / uusiminen

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen edellyttää jätevesisuunnitelman tekemistä ja toimenpideluvan hakemista. Jätevesisuunnitelma toimitetaan kuntaan ennen jätevesijärjestelmän toteuttamista, toimenpidelupahakemuksen liitteenä. Myös vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmän uusiminen on luvanvaraista.

Mistä löytyy pätevä jätevesijärjestelmän suunnittelija?

Jätevesijärjestelmien suunnitelmia laativat haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneet suunnittelijat. FISE Oy pitää listaa koulutuksen käyneistä pätevistä suunnittelijoista. Suunnittelijoiden yhteystietoja löytyy myös Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton sivuilta. Pätevä suunnittelija osaa ehdottaa rakennuspaikalle soveltuvia järjestelmiä.

Jätevesijärjestelmän toteuttaminen lyhyesti

 1. Otetaan  yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan
 2. Selvitetään kunnasta paikalliset määräykset ja ohjeet
 3. Suunnittelija käy kohteessa ja tekee tarvittavat maastoselvitykset sekä eri vaihtoehdot käydään läpi
 4. Suunnittelija tekee tarvittavat asiapaperit ja ne liitetään rakennus- / toimenpidelupahakemukseen tai toimenpideilmoitukseen
 5. Viranomaiset käsittelevät hakemuksen / ilmoituksen; tarvittaessa pyydetään lisätietoja tai korjauksia
 6. Rakennus- / toimenpidelupa myönnetään tai ilmoitus hyväksytään
 7. Jätevesijärjestelmä hankitaan, kun jätevesisuunnitelma on tarkistettu kunnassa
 8. Ammattilainen asentaa järjestelmän
 9. Järjestelmä otetaan käyttöön
 10. Järjestelmää käytetään ohjeiden mukaisesti ja huolehditaan säännöllisestä huollosta

Jätevesisuunnitelma

Vaatimukset jätevesisuunnitelman sisällölle tulevat valtioneuvoston asetuksesta 209/2011. Asetuksen liitteen 1 kohdassa 1 esitetään jätevesien käsittelyjärjestelmät ja  kohdassa 2 jätevesijärjestelmän selvitys ja suunnitelma sekä niiden sisältö. Liitteessä 2 esitetään jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Suunnitelman tulee perustua riittäviin rakennuskohteen  maastomittauksiin ja maaperätutkimuksiin sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteiden ja talousvesikaivojen selvityksiin. Suunnitmassa esitetään mm. jätevesijärjestelmän toimintaperiaate sekä luotettava arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta.

Lomaketta Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus voidaan käyttää rakennus- / toimenpidelupahakemuksen tai toimenpideilmoituksen liitteenä. Se on laadittu yhteenvetolomakkeeksi jätevesijärjestelmästä ja sen sijoittamisesta tarvittavien tietojen esittämiseen.

Jätevesiselvitys

Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on säilytetään kiinteistöllä ja tarvittaessa se esitetään valvontaviranomaiselle.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kartat Mynämäki ja Mietoinen. Kartat ovat yleispiirteisiä, kiinteistörajat eivät niistä erotu. Toiminta-alueet on rajattu karttoihin vihreällä.

 

Takaisin sivun alkuun