Siirry sisältöön

Rakentamisen vaiheet

Tervetuloa rakentamaan Mynämäelle!

1. Tontti
2. Asemakaava-alue
3. Suunnittelutarvealue
4. Pääsuunnittelijan valinta ja piirustukset
5. Rakennuslupa
6. Aloitusoikeus
7. Sähkösopimus
8. Vesihuoltoliittymät
9. Tieliittymät
10. Rakennustöiden aloittaminen
11. Vastaava työnjohtaja
12. Rakennuksen merkitseminen maastoon
13. Aloituskokous
14. LVI-suunnitelmat
15. Rakennesuunnitelmat
16. Viranomaiskatselmukset
17. Käyttöönottokatselmus
18. Jätehuoltosopimukset
19. Loppukatselmus

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi

1. Tontti

Mynämäen kunta tarjoaa rakentajille omakotitontteja ja teollisuustontteja.
Lisätiedot:
Tekninen johtaja p. 050 585 6772
Toimistosihteeri p. 044 4356620

2. Asemakaava-alue

Rakentamisen tulee perustua asemakaavaan. Asemakaavasta ilmenevät tontin käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala ja kerrosluku. Yleensä kaavaan sisältyy myös muita määräyksiä. Kartat asemakaava-alueista.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
Tekninen johtaja p. 050 585 6772

3. Suunnittelutarvealue

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamattoman tontin soveltuvuus rakentamiseen määritellään suunnittelutarveratkaisulla. Suunnittelutarvealue MRL (16 § 3 mom.) mukaisesti. Alueet on määritelty rakennusjärjestyksessä. Päätöksen suunnittelutarveratkaisusta tekee kunnanhallitus.
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

4. Pääsuunnittelijan valinta ja piirustukset

Rakentaja valitsee pääsuunnittelijan, joka laatii tai huolehtii rakennuksen piirustusten laatimisesta. Hyvä suunnittelija laatii piirustukset ja suunnitelmat noudattaen säännöksiä ja määräyksiä, hyvän rakennustavan mukaisesti. Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu. Luonnosvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan ja käydä läpi suunnitelmien sisältö. Jos rakennushankkeeseen liittyy perusteltuja poikkeamisia kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä, ne ratkaistaan tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä vähäisinä poikkeamisina, teknisen lautakunnan tai kunnanhallituksen poikkeamisina.
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

5. Rakennuslupa

Rakennuslupa haetaan rakennusvalvonnasta ja sen myöntää rakennustarkastaja. Luvan saaminen kestää noin kaksi viikkoa, mikäli hakemus on oikein täytetty, tarvittavat liitteet ovat mukana, naapurien kuuleminen on suoritettu ja huomautettavaa ei löydy. Lupaa kannattaa aina hakea ajoissa, sillä lupaprosessi saattaa kestää kauemmin. Rakennuslupaa voi hakea sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta tai paperilomakkeella.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584
Toimistosihteeri p. 044 435 6620

6. Aloitusoikeus

Rakennusluvan saamisen jälkeen on 2 viikon valitusaika, jolloin rakentamista ei saa aloittaa ellei hae aloitusoikeutta rakennusluvan yhteydessä. Aloitusoikeus on maksullinen. Lisäksi tarvitaan vakuus suoritettavalle työlle.
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

7. Sähkösopimus

Sähköliittymät kannattaa tilata rakennuspaikalle ennen töiden aloittamista.
Caruna Oy – uusi sähkölitttymä, asiakaspalvelu puh. 0200 232 22

8. Vesihuoltoliittymät

Vesihuoltoliittymien hinnat löytyvät Mynämäen kunnan internet-sivuilta.
Lisätiedot: Mynämäen Vesihuolto Oy Toimitusjohtaja p. 050 338 4470

9. Tieliittymät

Asemakaava-alueella tieliittymän paikka määritellään rakennusluvassa ja usein se määräytyy asemakaavan perusteella. Asemakaava-alueen ulkopuolella tie liitetään maantiehen pääsääntöisesti tienpitoviranomaisen luvan perusteella.
Lisätiedot ja hakemuslomake: ELY-keskus / Liittymät

10. Rakennustöiden aloittaminen

Rakennustöiden aloittamisesta ilmoitetaan rakennustoimistoon; ilmoitettava rakennuslupanumero ja aloituspäivämäärä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla tai soittamalla:
annika.heikola@mynamaki.fi / 0500 782 584 tai tuula.katunpaa@mynamaki.fi / 044 435 6620

11. Vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja ja IV-työnjohtaja

Vastaavan työnjohtajan ja KVV- ja IV-työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja) valinta. Vastaava työnjohtaja johtaa rakentamistyötä ja huolehtii säännöksien ja määräysten ja hyvän rakentamistavan noudattamisesta. Lisäksi hän on vastuussa rakennustöiden etenemisestä myönnetyn luvan rajoissa. Työnjohtajat hyväksyy rakennustarkastaja. Lomake löytyy kunnan internet-sivuilta/ Rakennusvalvonnnan lomakkeet: Vastaava työnjohtaja.
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

12. Rakennuksen merkitseminen maastoon

Kun rakennuslupa on myönnetty, merkitään rakennus maastoon. Sijainnin merkintä suoritetaan asemakaava-alueella, muilla alueilla tapauskohtaisesti. Rakennusluvan päätös-kohdassaa on määrätty katselmukset, jos siellä lukee sijainnin merkintä, se pitää tilata rakennustoimistosta ennen töiden aloittamista.
Lisätiedot:
Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

13. Aloituskokous

Rakennustarkastajan suorittama aloituskokous pidetään luvan saamisen jälkeen. Korkeusasema tarkastetaan aloituskokouksessa.
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

14. LVI-suunnitelmat

LVI-suunnitelmat toimitetaan rakennustoimistoon ennen kunkin työvaiheen aloittamista. Huomioithan, että suunnitelmista löytyvät myös tiedot rakennuskohteesta (kiinteistötunnus ja lupanumero).
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

15. Rakennesuunnitelmat

Rakennesuunnitelmat toimitetaan rakennustoimistoon ennen kunkin työvaiheen aloittamista. Huomioithan, että rakennekuvista löytyvät myös tiedot rakennuskohteesta (kiinteistötunnus ja lupanumero).
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

16. Viranomaiskatselmukset

Viranomaiskatselmuksia tehdään rakennustöiden eri vaiheissa. Lupaan on merkitty kohtaan Päätös kyseisen luvan katselmukset. Katselmusten tilaamisesta huolehtii vastaava työnjohtaja tai rakentaja itse. Katselmuksista on tarkempaa tietoa kunnan internet-sivuilla kohdassa Tarkastukset.
Esimerkkejä katselmuksista ja tarkastuksista:
– pohjakatselmus (rakennustarkastaja)
– rakennekatselmus (rakennustarkastaja)
– hormikatselmus (rakennustarkastaja, valmishormit vastaava työnjohtaja)
– ölljylämmityslaitteistojen tarkastus (palotarkastaja)
– sähkölaitteiden tarkastus (sähköurakoitsija)
– loppukatselmus (rakennustarkastaja)

17. Käyttöönottokatselmus

Rakennustarkastaja pitää käyttöönottokatselmuksen ennenkuin rakennus tai sen osa otetaan käyttöön.
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

18. Jätehuoltosopimukset

Jätehuoltosopimukset kannattaa hoitaa ennen muuttoa. Jätehuollosta vastaa Mynämäen kunnan alueella Lounais-Suomen Jätehuolto Oy puh. 0200 474 70.

19. Loppukatselmus

Rakennustarkastaja tekee loppukatselmuksen, kun rakennus on valmis. Loppukatselmus on tehtävä luvan voimassaoloaikana. Rakentajan / vastaavan työnjohtajan velvollisuus on huolehtia että loppukatselmus suoritetaan ajoissa.
Lisätiedot: Rakennustarkastaja p. 0500 782 584

Takaisin sivun alkuun