Siirry sisältöön

Haittailmoitus

Ympäristönsuojelulle voi tehdä ilmoituksen havaitsemastaan ympäristöhaitasta tai roskaantumisesta. Viranomainen harkitsee haittailmoituksena tehtyjen toimenpidepyyntöjen käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti.  Asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta on käytävä ilmi, mitä asia koskee. Asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi (hallintolaki § 16). Vain viranomaisen suostumuksella asian voi panna vireille suullisesti (hallintolaki § 19).

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 1 §). Asianosaisilla on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (612/1999, § 11).

Ilmoituksentekijään otetaan yhteyttä vain tarvittaessa.

Rakennetun ympäristön siisteyttä ja ulkovarastointia valvoo rakennusvalvonta.

Öljyvahingon havaitessasi soita aina ensin 112. Öljyntorjunta kuuluu pelastusviranomaiselle.

Takaisin sivun alkuun