Siirry sisältöön

Jätevesilainsäädäntö

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017.

Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin. Merkittävin  muutos tuli puhdistusvaatimusten noudattamisen siirtymäaikoihin, joiden pääperusteina ovat nyt vesiensuojelulliset tekijät.

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja luvat

Jätevesijärjestelmän uusimiseksi tulee suunnitellusta järjestelmästä lähettää jätevesisuunnitelma hyväksytettäväksi rakennusvalvontaan. Jätevesijärjestelmän valinnassa ja luvituksessa tulee huomioida Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnissa on voimassa omat ympäristönsuojelumääräykset, joissa on annettu mm. määräyksiä jätevesienkäsittelyjärjestelmien ja purkuputkien sijoittamisesta sekä herkille alueille annetuista tiukemmista määräyksistä jätevesien käsittelyn osalta.

Jätevesien käsittely ranta-ja pohjavesialueilla

Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevien rakennusten, ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvien käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa, hajajätevesiasetuksessa ja kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä jäteveden käsittelylle asetetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä puhdistusvaatimukset muun remontin yhteydessä. Tällaisia remontteja ovat mm. vesikäymälän rakentaminen tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, sekä rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Vaatimusten noudattamisesta haja-asutusalueella vapautuvat kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011.

Kaikilla kiinteistöllä on kuitenkin oltava kirjallinen selvitys sen jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Nämä on oltava, vaikka jätevesijärjestelmää ei tarvitsisikaan korjata tai uusia.

Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu vähimmäisuojaetäisyyksiä vesistöihin, talousvesikaivoihin, tiehen, tontin rajaan sekä maapuhdistamoissa pohjavesitasoon. Yksittäistapauksessa ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen suojaetäisyysvaatimuksista. Poikkeaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun jäteveden määrä on vähäinen tai maaston kaltevuudesta johtuen pilaantumisvaaraa ei aiheudu tai tontin koko ja muoto aiheuttavat ongelmia riittävien vähimmäisetäisyyksien saavuttamisessa.
Poikkeus käsitellään noudattaen hallintomenettelyä, jolloin esimerkiksi naapureita kuullaan tarpeen mukaan. Päätökseen voi hakea muutosta siten kuin ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Poikkeusta vähimmäissuojaetäisyyksistä haetaan samalla lomakkeella kuin poikkeusta jätevesien käsittelyvelvollisuudesta (YSL § 156 d).

Mahdollisuus poiketa jätevesien käsittelyvelvollisuudesta

Sellaisten kiinteistöjen osalta, joiden jätevesijärjestelmiltä edellytetään puhdistusvaatimusten täyttämistä määräaikaan 31.10.2019 mennessä, on omistajan tai haltijan mahdollista hakea kunnan määräämältä viranomaiselta poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeaminen vaatimuksista voidaan myöntää, jos ympäristönsuojelulaissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai että edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
  2. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
  3. kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Automaattisesti vapautettuja jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteesta ovat sellaiset kiinteistöt, joiden omistaja tai haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 edellyttäen, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen eikä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

 

Takaisin sivun alkuun