Siirry sisältöön

Ympäristöluvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Masku, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnalle osoitetut lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen:

Mynämäen kunta
Ympäristönsuojelu
Vehmaantie 111
23100 Mynämäki

Lupahakemusten käsittelyä jouduttavat hyvin laaditut asiakirjat sekä niiden toimittaminen riittävän ajoissa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristönsuojelun käsittelemistä luvista ja ilmoituksista peritään kunkin kunnan valtuuston hyväksymän taksan mukainen maksu.

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristölupiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta.

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat

Maa-ainesten ottamiseen liityvät lomakeett löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta. Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskea lupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä yhtenäislupahakemuslomakeella.

Ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4.

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja. Ilmoitusmenettelyyn liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvtä ympäristöhallinnon sivuilta.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat. Rekisteröintiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvtä ympäristöhallinnon sivuilta.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (524/2014)  § 118 mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Takaisin sivun alkuun