Siirry sisältöön

Perusopetus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön kaikissa kunnissa ja kouluissa 1.8.2016 alkaen. Opetushallituksen antoi kansalliset opetussuunnitelman perusteet vuonna 2014 ja Mynämäen kunta on laatinut paikallisen opetussuunnitelmansa niiden pohjalta. Jokaisen huoltajan on tärkeää tutustua lapsensa koulun opetussuunnitelmaan.

Opetustoimen TVT-strategia 1.8.2018 alkaen 

Laajennettu oppivelvollisuus

  • Oppivelvollisuus pitenee nuorilla, jotka ovat keväällä 2021 peruskoulun 9.luokalla. Oppivelvollisuus jatkuu myös heitä nuoremmilla.

Tänä keväänä peruskoulun päättävät ja nyt yhteishaussa hakeneet nuoret ovat ensimmäiset, joita maksuton toinen aste ja 18 ikävuoteen laajennettu oppivelvollisuus koskevat. Uudistus astuu voimaan ikäluokka kerrallaan. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuun 2021 alusta alkaen, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset astuivat voimaan jo tammikuun 2021 alussa. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa toisen asteen tutkinnon, joko ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen:

Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa (17-vuotiaat, joilla ei ole suoritettuna perusopetuksen oppimäärää tai maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito) tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa.

Oppivelvollisella on perusopetuksen päättymisen jälkeen velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen joko yhteishaussa tai muulla tavoin. Hakeutumisvelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen saa opiskelupaikan ja aloittaa opinnot. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes koulutuspaikka löytyy.

Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä, erityisesti perusopetuksen viimeisen vuosiluokan aikana. Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi myös tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta.

Maksuton toinen aste:

Oppivelvollisuuden laajentuessa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet, -asut ja -aineet sekä lukion päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät kokeet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia. Myös yli seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat jatkossa opiskelijalle maksuttomia. Koulumatkojen maksuttomuus toteutetaan koulumatkatukijärjestelmän puitteissa. Tuki haetaan ja myönnetään Kelasta. Kunnalla tai koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta koulukuljetuksen järjestämiseen. Tarkoituksena on, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon täysin maksuttomasti. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä. Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja. Kahta tutkintoa samanaikaisesti suorittavien osalta maksuttomuus päättyy, kun opiskelija on suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei opiskelija tätä ennen suorita tutkintoa. Maksuton toisen asteen koulutus koskee ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 (vuonna 2005 syntyneet) ja tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Maksuton toisen asteen koulutus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät ole oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisia tai jotka aloittavat toisen asteen tutkinnon suorittamisen vasta yli 20-vuotiaina.

Yläkoulun oppilaanohjaus:

Yläkoulun oppilaanohjauksessa oppilaille kerrotaan oppivelvollisuudesta ja siihen liittyvistä käytännöistä, kuten hakeutumisvelvollisuudesta. Oppilaan hakeutumista toiselle asteelle tuetaan monella tapaa. Oppilas pääsee oppitunneilla tutustumaan ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaan kanssa punnitaan vaihtoehtoja ja tehdään suunnitelmaa tulevaisuuteen oppilaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Oppilaalle tarjotaan myös mahdollisuuksia tutustua koulutuksiin ja työelämään paikan päällä tai etäyhteyksin. Lisäksi jokaisella perusopetuksen 8.-9. luokkaa suorittavalla oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta. Tätä kutsutaan tehostetuksi henkilökohtaiseksi oppilaanohjaukseksi. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma.

Oppilaan hakeutuminen toisen asteen opintoihin:

Perusopetuksen 9. luokalla oppilailla on hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin. Oppilaat hakeutuvat jatko-opintoihin peruskoulun opinto-ohjaajan ohjauksessa. Yksilöllisen tarpeen mukaan oppilas voi hakeutua toisen asteen opintoihin (lukio, ammatillinen koulutus) tai nivelvaiheen koulutuksiin (tutkintoon valmentava koulutus, kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutus). Peruskoulun opinto-ohjaaja seuraa peruskoulun päättövaiheessa olevien hakeutumisvelvoitteen toteutumista yhteistyössä oppivelvollisen kodin kanssa. Lisäksi perusopetuksen opinto-ohjaaja antaa jälkiohjausta niille oppivelvollisille, jotka ovat mahdollisesti jääneet ilman seuraavaa opiskelupaikkaa sekä on yhteydessä tarvittaessa etsivään nuorisotyöhön. Elokuussa peruskoulun opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori tarkistavat Valpas-ohjelmasta aiempana keväänä perusopetuksensa päättäneiden seuraavissa opinnoissa aloittamisen. Mikäli oppivelvollinen ei ole aloittanut opintojaan seuraavassa koulupaikassa, apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja jatkavat työskentelyä oppivelvollisen kanssa.

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta löydät Opetus- ja kulttuuriministeriön www.sivuilta.

Takaisin sivun alkuun