Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 ja 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä Mynämäen kasvatus- ja sivistyslautakunnan tekemiin päätöksiin.

Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vä­hin­tään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-ai­kai­sel­la varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa an­net­ta­vaa varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä vii­koit­tais­ta aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon var­hais­kas­va­tuk­seen varattu aika kalenterikuukauden aikana.

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

1. Maksuprosentit ja tulorajat 

Perheen koko,
henkilöä


Tuloraja,
1.3.23 alkaen €/kk

Maksuprosentti
tulorajan ylittävältä osal­ta

2

3 874

10,7

3

4 998

10,7

4

5 675

10,7

5

6 353

10,7

6

7 028

10,7

Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2024 alkaen

Perheen koko,

henkilöä

Tuloraja,

1.8. alkaen €/kk

Maksuprosentti

tulorajan ylittävältä osal­ta

2

4 066

10,7

3

5 245

10,7

4

5 956

10,7

5

6 667

10,7

6

7 376

10,7

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos perheen koko on suurempi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

2. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu ja si­sar­alen­nus

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta pe­rit­tä­vä ylin kuukausimaksu on 295 €. Saman perheen ikä­jär­jes­tyk­ses­sä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen mak­su on 40 % nuorimman lapsen maksusta ja kustakin seu­raa­vas­ta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin pe­rit­tä­vä kuukausimaksu on 28 €.

3. Kokoaikaisen ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut

Varatut tunnit keskim. viikossa           Max h/kk      Maksu% kokoaikamaksusta

enintään 20 h                                         84                 60 %

enintään 27,5 h                                     115               70 %

yli 27,5 h  –  alle 35 h                            146               80 %

vähintään 35 h                                       210               100 %

Maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntien mää­räs­tä sovitaan hoitosopimuksessa, joka on voimassa vähintään 3 kuu­kaut­ta.

Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tun­nit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa to­teu­tu­nei­den varhaiskasvatustuntien mukaista hintaa. Toistuvasta ylityksestä sovittua hoitoaikaa muutetaan.

Laskentaohje varhaiskasvatusmaksun arvioimiseksi:

  1. Laske perhekoko
  2. Vähennä vähimmäistuloraja perheen keskimääräisistä bruttotuloista
  3. Laske jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin mukainen osuus = varhaiskasvatusmaksu 

Korkeimman maksun tulorajat:

Perhekoko                        Bruttotulot yhteensä €/kk

2                                        6626
3                                        7750
4                                        8427
5                                        9105
6                                        9780

Korkeimman maksun tulorajat 1.8.2024 alkaen:

Perhekoko                        Bruttotulot yhteensä €/kk

2                                        6 973
3                                        8 152
4                                        8 863
5                                        9 574
6                                    10 2383

4. Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Tulotiedot päivitetään vähintään kerran vuodessa elokuussa.

Tee tuloselvitys sähköisesti tästä linkistä

Tulosta lomake tästä linkistä

Perheellä on vel­vol­li­suus ilmoittaa tulotiedot kirjallisesti liitteineen myös kesken toi­min­ta­vuo­den, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat tai per­heen koko muuttuu. Asiakasmaksu tarkistetaan ilmoittamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on pe­rus­tu­nut asiakkaan antamiin virheellisiin tulotietoihin, maksu oi­kais­taan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Alentuvia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei muuteta takautuvasti.

Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomakkeita liitteineen, perheen var­hais­kas­va­tuk­ses­sa olevasta lapsesta peritään korkein maksu. Puut­tu­vil­la tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä käytettävien tulorajojen in­dek­si­tar­kis­tus tehdään kahden vuoden välein. Var­hais­kas­va­tus­mak­sua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai pää­tök­set muuttuvat.

5. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 %, 70 % tai 80 % samoin perustein kuin muilta varhaiskasvatukseen osal­lis­tu­vil­ta lapsilta. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esi­ope­tuk­sen alkamispäivästä ja päättyy 31.5. Esiopetuksessa olevan lap­sen varhaiskasvatusmaksua ei muuteta syys-, joulu- ja hiih­to­lo­man aikana.

6. Vuorohoidon asiakasmaksut

Vuorohoidossa oleviin lapsiin sovelletaan samoja hoitoaikarajoja ja mak­su­pro­sent­te­ja kuin muihinkin varhaiskasvatuksen asiakkaisiin.

7. Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain.

Kokopäivähoito (yli 5 h/pv)

18,-/pv

Osapäivähoito (enint. 5 h/pv)

12,-/pv

Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää enintään 5 pv/kk, tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei ole tulosidonnainen.

8. Maksu määräytyminen, jos huoltajat asuvat eri osoitteissa

Mikäli huoltajat asuvat eri osoitteissa mutta lapsi on varhaiskasvatuksessa vain yhden kunnan alueella, määrätään lapsesta vain yksi hoitomaksu. Maksu perustuu sen perheen tuloihin, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukainen kotipaikka. Jos lapsella on varhaiskasvatuspaikka kahdessa kunnassa, on maksu määrättävä erikseen kummassakin kunnassa. Maksu ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin korkein mahdollinen asiakasmaksu (295 €).

9. Maksun periminen poissaolon ajalta 

  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksua peritään puolet kuukausimaksusta
  • jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan
  • jos lapsi on muusta syystä (esim. vuosiloma) poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua peritään puolet kuukausimaksusta

Jos kalenterikuukauden aikana on yksikin hoitopäivä, peritään koko kuukauden hoitomaksu, mikäli hoitosuhde ei ala tai pääty kyseisenä kuukautena.

10. Varhaiskasvatuspaikan säilyminen vanhempainrahajakson aikana 

Voimassa ennen perhevapaauudistusta:

Jos isä pitää isyysvapaata vasta vanhempainrahakauden jälkeen, lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata. Varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusmaksu hyvitetään lapsen poissaoloa vastaavalta ajalta. Vanhempien tulee toimittaa Kelan päätös isyysrahakaudesta hyvitettävän varhaiskasvatusjakson kirjaamista varten. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana.

Voimassa perhevapaauudistuksen jälkeen (1.8.2022):

Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa.

Edellä tarkoitetusta yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

11.  Maksuton kuukausi

Kesäaikana 1.6.-31.8. on mahdollisuus maksuttomiin kuukausiin, jos lapsen poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti 30.4. mennessä ja poissaolo kestää koko kalenterikuukauden:

  • Heinäkuu on maksuton kaikille perheille, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatuspalveluita heinäkuussa riippumatta siitä, milloin päivähoito on alkanut.
  • Kesäkuusta ja/tai elokuusta saa maksuvapautuksen, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta, eli kesä-heinäkuun, heinä-elokuun tai kesä-heinä-elokuun.

Muutoin heinäkuu on mak­su­ton sillä edellytyksellä, että lapsen voimassa oleva var­hais­kas­va­tus on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päi­vää ja lapsi on toimintavuoden aikana ollut ennalta ilmoitetusti poissa yli kolme viikkoa.

12. Peruuttamatta jätetty varhaiskasvatuspaikka

Jos myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruutettu ennen hoitosuhteen oletettua alkamisajankohtaa, pe­ri­tään puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lo­man­sa ajaksi eivätkä peruuta sitä kirjallisesti etukäteen, peritään pe­ruut­ta­mat­ta ja käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta mak­su­na puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapselle ei ole määrätty kuu­kau­si­mak­sua, peritään puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä (28 €) perittävästä maksusta. Maksu peritään heinäkuulta myös, vaikka kuu­kau­si muutoin olisi perheelle maksuton.

13. Varahoitojärjestelyt perhepäivähoidossa

Mikäli perhe itse järjestää perhepäivähoidossa olevan lapsen va­ra­hoi­don perhepäivähoitopaikan ollessa suljettu perhepäivähoitajan vuo­si­lo­man, sairausloman, tasoitusvapaan tai koulutuspäivän ai­ka­na, vähennetään ko. päivät varhaiskasvatusmaksusta. Hyvitys ei kui­ten­kaan koske niitä päiviä, jolloin lapsen huoltajalla on hoitajan va­paan aikana vuosiloma.

14. Hoitopaikan irtisanominen

Hoitopaikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen hoidon päättymistä.

Laskutus:

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen siten, että laskun eräpäivä on pääsääntöisesti seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Jos laskua ei suoriteta eräpäivään mennessä, annamme asian perintätoimiston hoidettavaksi. Viivästyskorkoa peritään eräpäivästä lukien voimassa olevan korkoprosentin mukaan.

Maksu- ja laskutusasioita hoitaa toimistosihteeri Nina Tila,

puh. 044 435 6616, nina.tila@mynamaki.fi  

Lisätietoja maksuasioista antaa myös varhaiskasvatusjohtaja Erja Santanen,

puh. 044 435 6623, erja.santanen@mynamaki.fi

Mynämäen sivistyslautakunta

 

 

Takaisin sivun alkuun