Siirry sisältöön

Maa-ainesten otto

Maa-ainesluvat

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on maa-aineslain 4 §:n perusteella luvanvaraista, mikäli se ei ole nk. kotitarveottoa. Mynämäen kunnassa maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena ja 14 §:n mukaisena valvontaviranomaisena toimii ympäristönsuojeluviranomainen. Mynämäen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tekninen lautakunta.

Lupahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen ottamistoimiin ryhtymistä rakennusvalvontaan. Lupakäsittely kestää yleensä vähintään kolme kuukautta. Lupakäsittelystä peritään kunnan maa-ainestaksan mukainen maksu. Luvansaajan on lisäksi annettava kunnalle vakuus ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointitöiden varalta.

Lupakäsittely sisältää kuulutuksen hankkeen vireille tulosta, viranomaisilta hankittavat lausunnot, suunnitelmien tarkistamisen sekä lupa-asian valmistelemisen kunnanhallitukselle. Mikäli kunnanhallitus tekee myönteisen lupapäätöksen ja siitä ei valiteta, tulee lupa lainvoimaiseksi 30 päivän kuluttua päätöksen antopäivästä.

Kotitarveotto

Kotitarveottoa on sellainen maa-ainesten ottaminen, jossa omalta maalta otetaan maa-aineksia omaa rakentamista tai kulkuyhteyksien ylläpitoa varten. Kotitarveotosta on ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaan, kun maa-ainestenotto ylittää 500 m³. Mukaan liitetään karttaote, johon ottopaikka on merkitty. Kotitarveottoa tulee harjoittaa maa-aineslain säädöksiä noudattaen. Kotitarveotto ei saa vaarantaa mm. pohjavesialueilla pohjaveden laatua tai antoisuutta ja pohjaveden päälle on jätettävä riittävä, ainakin 3-4 metrin suojakerros. Lähelle pohjavettä ulottuva kaivaminen luokitelluilla pohjavesialueilla edellyttää ympäristölupaviranomaisen lupaa.

Kotitarveotto ei myöskään saa turmella kaunista maisemakuvaa, luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä tai aiheuttaa huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. (Maa-aineslaki 3 §)

Maa-ainesluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

  • Lupahakemus 4 kappaleena
  • Ottamissuunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset 4 kappaleena
  • Selvitys hakijan hallintaoikeudesta kyseiseen alueeseen
  • Tiedot ottamisalueeseen liittyvistä tiloista ja selvitys naapurin kuulemisesta
  • Kaivannaisjätesuunnitelma

Ottamissuunnitelma sisältää mm. kartan ottamisalueesta sekä selvityksen alueen nykytilasta ja luonnonolosuhteista. Lisäksi suunnitelmassa kerrotaan, millaisia maa-aineksia alueelta on saatavissa ja miten ottotoimet tulevat vaikuttamaan ympäristöön. Suunnitelma sisältää myös kuvailun ottoalueen jälkikäytöstä ja viimeistelystä oton päätyttyä.

Maa-ainesluvan haltijan on ennen ottotoimiin ryhtymistä toimitettava kunnalle lupapäätöksessä määrätty vakuus. Vakuus palautetaan luvan haltijalle, kun ottaminen on päättynyt ja ottoalue on lupaehtojen mukaan viimeistelty. Vakuudeksi kelpaa esim. pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai pankkitalletus josta luvanhaltija luovuttaa talletustodistuksen vakuudeksi kunnalle.

Lupahakemus osoitetaan Mynamäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja se toimitetaan kunnanvirastoon; Vehmaantie 111, 23100 Mynämäki.

Ymparisto.fi lisätietoa maa-ainesten ottamisesta sekä ottamista koskeva lainsäädäntö.

Takaisin sivun alkuun