Siirry sisältöön

Kuntastrategia 2025

Kuntastrategiassa määritellään kunnan visio, arvot, missio ja tavoitteet.

Kuntastrategiassa valtuusto päättää koko kuntakonsernin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palveluvelvoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Mynämäen kuntastrategiassa kunnan toiminnan painopistealueet ovat elinvoiman vahvistaminen, toimivat palvelut, hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset sekä tasapainoinen talous. Painopisteille on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Tarkemmat ja konkreettisemmat tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan vuosittain talousarviossa.

Elinvoiman vahvistaminen

Tavoite: asukasmäärä kasvaa

Toimenpiteet

 • Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (maapoliittinen ohjelma).
 • Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin.
 • Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta.
 • Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella.

Tavoite: työpaikkojen määrä lisääntyy

Toimenpiteet

 • Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita.
 • Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa.
 • Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin.
 • Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta.
 • Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet.

Tasapainoinen talous

Tavoite: kustannustehokas toiminta

Toimenpiteet

 • Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä
 • Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti
 • Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla
 • Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä
 • Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen

Tavoite: velkaantumisen hallinta/lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais-Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja

Toimenpiteet

 • Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen.
 • Vuosikate kattaa vähintään poistot.
 • Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella.
 • Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla.

Toimivat palvelut

Tavoite: palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia

Toimenpiteet

 • Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden.
 • Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: tarpeen mukainen palveluverkko.
 • Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen.
 • Kehitämme omaa lukiota.
 • Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa.
 • Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa

Tavoite: sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja on saatavilla Mynämäessä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin

Toimenpiteet

 • Kehitämme sote-keskusta.
 • Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi.

Tavoite: henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta

Toimenpiteet

 • Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä.
 • Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (hyvinvointisuunnitelma).
 • Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa.

Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset

Tavoite: ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä

Toimenpiteet

 • Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla.
 • Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea.
 • Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta.
 • Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään.

Tavoite: meidän Mynämäki, kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita

Toimenpiteet

 • Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria.
 • Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
 • Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta.
 • Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä.
 • Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin.
 • Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin.
 • Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa.

Tavoite: hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa

Toimenpiteet

 • Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen.
 • Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia
Takaisin sivun alkuun